دوره های آموزشی آنلاین

با توجه به شرایط کنونی جهان و توقف فعالیت اماکن آموزشی و اکادمیک، لغو سفرهای خارجی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و فدراسیون روسیه، به علت گسترش ویروس کرونا، جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران، روسیه و… تصمیم به برگزاری دوره های آنلاین گرفتند. شرکت در این دوره ها، علاوه بر استفاده از دانش اساتید کشورهای مختلف، می تواند گامی در راستای استفاده بهینه از شرایط موجود و تبدیل تهدید به فرصت باشد.

این دوره ها، در سه گروه زبان های خارجی (انگلیسی، روسی، عربی)، فلسفه و مهارت های زندگی، مدیریت و بازاریابی ارائه می شود.

اساتید دوره های آموزشی، از دانشگاه های ایران، روسیه، عراق و … انتخاب شده اند.